Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ khoa Ngoại ngữ
1.Chức năng
Khoa Ngoại ngữ  trực thuộc Trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu học tập, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường. 

2. Nhiệm vụ  

a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt. 

b) Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình  đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm quy định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường. 

c) Thực hiện việc biên soạn chương trình đào tạo ngoại ngữ cơ bản, ngoại ngữ chuyên ngành khách sạn và ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, chương trình môn học, giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ đào tạo khi được phân công; tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. 

d) Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên dạy nghề; 

đ) Tổ chức tham quan thực tập cho người học theo kế hoạch của nhà trường.   

e) Thực hiện các công việc giáo vụ khoa; 

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; 

h) Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Khoa (giáo viên, nhân viên, người học, tài sản, tư liệu, tài chính); 

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng. 

k)  Xây dựng lề lối, nội quy làm việc của Khoa trên cơ sở quy chế làm việc của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

l) Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Khoa Ngoại ngữ
 
 
 
 
Khoa Ngoại ngữ
Thông báo
Thông tin đang được cập nhật.
Hình ảnh hoạt động
Thông tin đang được cập nhật.
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT:
Email: